Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1: Giriş

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar Alokapida.com web ve mobil uygulamaları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve bunların kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web veya mobil uygulama üzerinden Hizmet Talebi veya Hizmet Verenlerin Başvuru formunu doldurması ile iş bu Sözleşmeyi onayladığı veya hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2.Alokapida.com , pazaryeri hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Alokapida.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi ve mobil uygulamalarda yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tâbi olacaktır.

Madde 2: Tanımlar

İş bu sözleşme metni içerisinde;

2.1. “Alokapida.com ” Alokapida.com Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘ni,

2.2. “Web Sitesi” https://www.Alokapida.com internet sitesini,

2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni veya mobil uygulamaları kullanan kişileri,

2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

2.5. “Hizmet Alan” Web veya mobil uygulama üzerinden Hizmet Talebi gönderen veya hizmet almak üzere telefon araması gerçekleştirmiş olan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

2.6. “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi veya mobil uygulama üzerinde bilgileri yayınlanan ve Kullanım sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

2.7. “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne ilişkin telefon aramalarına cevaplamak üzere, Web Sitesi ve ona bağlı uygulamalar üzerinde oluşturduğu profili,

2.8. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web veya mobil uygulama üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Alokapida.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,

2.9. “Telefon Araması”, Hizmet Alan’ın herhangi bir konuda hizmet alabilmek adına Hizmet Veren’e yapmış olduğu telefon aramasını,

2.10. “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,

2.11. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden yapılan arama nedeniyle hizmet talebinin, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesini,

2.12. “Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren’in Alokapida.com ödemekle yükümlü olduğu, Kullandıkça ödemeye tâbi olan yazılım kullanım lisans ücretlerinin, Alokapida.com ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,

2.14. “Başvuru Ücreti” Hizmet Veren’in 1 yıl süre için yazılım kullanma hakkını alabilmek adına ödeyeceği “Quick Smart Service” isimli yapay zeka destekli pazaryeri kullanım hizmete ilişkin 1 yıllık hizmet bedelini,

2.15. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.16. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,

ifade eder.

Madde 3: Alokapida.com Tarafından Sunulan Hizmetler

3.1. Alokapida.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve iş bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web ve mobil uygulamalarda yer almasını sağlar.

3.2. Alokapida.com çevrimiçi bir pazar yerdir. Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Alokapida.com , geliştirdiği teknolojik ürünler ile kullanıcılarına hizmet sağlayan bir platformdur ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

KULLANIM ŞARTLARI
 

Madde 4: Üyelik Sistemi

4.1. Hizmet Almak amacı ile Web veya mobil uygulama üzerinden üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi için telefon araması yapabilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Alokapida.com , bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücû hakkına sahiptir.

4.2. Üye hesabı oluştururken beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alokapida.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5: Hizmet Talebi Oluşturulması

5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.3. Alokapida.com , Hizmet Talebi amacıyla yapılan Telefon Araması’nı herhangi bir denetimden geçirmemektedir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Speech to text isimli yapay zeka teknolojisi tarafından ses kaydına alınarak metne dönüştürülmektedir. Alokapida.com , telefon görüşmesinin yazılı metinlerini, görüşmenin gerçekleşmesinin ardından, yaklaşık 30 dakika sonra, hafta içi ve mesai saatleri içerisinde, gerek duyulması halinde inceleyebilir.

Madde 6: Meslek Profili Oluşturma

6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

6.2. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

6.3. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

6.3.1. Alokapida.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

6.3.2. HAlokapida.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

6.4. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Hizmet Veren Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Alokapida.com ’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.5. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Alokapida.com ; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

Madde 7: Ödeme

7.1. Hizmet Alanlar, almış olduklaru hizmete ilişkin bedeli, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan öderler.

Madde 8: Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

8.1.Alokapida.com  Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alokapida.com , Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Araştırmaları neticesinde Alokapida.com e ait pazaryeri uygulamalarını kullanarak, Hizmet Veren’lerden hizmet alma veya almama kararını vermelidirler.

8.2. Web ve mobil uygulamalar aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Alokapida.com hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Alokapida.com , Hizmet Veren’lerden, verdikleri hizmet karşılığında ödeme almadığı gibi, verilen hizmetlerde de herhangi bir mesuliyeti bulunmamaktadır. Alokapida.com , Hizmet Veren’lerden Yapay Zeka Destekli Çevrimiçi Pazar yeri uygulamalarına kayıt olmaları karşılığında ve Hizmet Veren’lere sağladığı potansiyel müşteri (Telefon Aramaları) karşılığında SaaS adı verilen, kullandıkça öde modeli ile ücret talep etmektedir. Alokapida.com ücretlendirme yaparken, Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a hizmet vermiş olması, hizmet vermemiş olması, aralarında iş anlaşması doğmuş ancak sonradan iptal olması gibi konuları göz önünde bulundurmaz. 

8.3. Alokapida.com , Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.Alokapida.com , Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Alokapida.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

8.4. Alokapida.com , Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Alokapida.com un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5. Alokapida.com , Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Meslek Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir.Alokapida.com yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

8.6. Alokapida.com  Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.Alokapida.com , Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. Alokapida.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

8.7. Alokapida.com , herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Alokapida.com ’a yönelmesi halinde, Alokapida.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut v’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

8.8. Rezervasyon Sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı Alokapida.com ’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alokapida.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

8.9. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Alokapida.com ’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

8.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. Alokapida.com ’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

8.11. Alokapida.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

8.12. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Alokapida.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Alokapida.com , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

8.13. Alokapida.com , sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

8.14. Hizmet Alan bilgileri Alokapida.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

8.15. Alokapida.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 9: Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

9.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

9.2. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

9.3. Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi’nde Hizmet Talebini onayladığında, Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.

9.4. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Alokapida.com ’un bilgisi dahilinde olmaksızın, Alokapida.com u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

9.5. Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, Alokapida.com ’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

9.6. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Alokapida.com ’u bilgilendirmeyi kabul eder.

9.7. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Alokapida.com ’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Alokapida.com sorumlu değildir.

9.8. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, Alokapida.com

’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

9.9. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

9.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Alokapida..com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.